ธรรมะในการทำงาน

ธรรมะในการทำงาน

ทั่วไป

โดย ทีมงาน PIMJOB.COM

ธรรมะที่สอดคล้องและใช้ได้ในการทำงาน

ธรรมะที่เหมาะสำหรับการทำงานคือ "อิทธิบาท4" ซึ่งหมายถึง ธรรมแห่งความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย

  • ฉันทะ (ความพอใจ) ในทีนี้หมายถึงความรักและมีความสุขกับงานที่ตนทำอยู่
  • วิริยะ (ความพากเพียร) ในที่นี้หมายถึงมีความขยันหมั่นเพียรทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จิตตะ (ความเอาใจใส่) ในที่นี้หมายถึงความมีสมาธิที่ดีในการทำงานอันส่งผลให้มีความรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • วิมังสา (ตรึกตรองพิจารณา) ในที่นี้หมายถึงความเข้าใจต่องานที่ทำพิจารณาเนื้องานหรือปัญหาด้วยเหตุและผล

จะเห็นได้ว่าอิทธิบาท4 เป็นสิ่งที่หลายๆท่านกระทำอยู่แล้วในกิจวัตรการทำงานแต่อาจจะหลงลืมไป

หากเห็นได้ดังนี้แล้วทุกท่านสามารถปฎิบัติให้ควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อผลที่สมบูรณ์เยี่ยมและส่งผลให้ชีวิตและบรรยากาศในการทำงานดูดีมีสุขตามไปด้วย